Regulamin

Regulamin publikacji tekstów


1. Wysłanie na którykolwiek adres e-mailowy redakcji propozycji publikacji, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Redakcja może nie przyjąć tekstu do publikacji w przypadku:

a. niskiej jakości merytorycznej lub językowej (nie publikujemy tekstów wulgarnych),
b. wykrycia plagiatu,
c. lekceważenia internetowych zasad edycyjnych,
d. gdy tekst nie spełnia ogólnie przyjętych norm etycznych,

3. Autorzy zobowiązani są do rzetelności w opracowywaniu tekstów przekazywanych do publikacji.

4. Redakcja nie odpowiada za naruszenia praw autorskich przez osoby publikujące swoje prace na łamach magazynu Nuras.info oraz naruszenie cudzych dóbr osobistych.

5. W przypadkach naruszenia praw autorskich redakcja udostępnia poszkodowanemu niezbędne dane dotyczące autora dla dochodzenia przezeń roszczeń. Redakcja może również wystąpić na drogę prawną przeciw nieuczciwemu autorowi, zwłaszcza jeśli uzna, iż swoim tekstem naruszającym prawa autorskie (zwłaszcza plagiat) przyczynił się on do narażenia nuras.info na podważenie wiarygodności i rzetelności.

6. Wszelkie opublikowane materiały znajdujące się w czasopiśmie, umieszczone za zgodą autorów.

7. Tekst w nuras.info można opublikować pod własnym nazwiskiem lub pseudonimem (nie oznacza to utraty praw autorskich).

8. Publikacja jest nieodpłatna.

9. Nuras.info zastrzega, że w publikowanych przez użytkowników treściach oraz zdjęciach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy nuras.info.

10. Nadesłanie do nas podpisanego materiału oznacza wyrażenie zgody na jego publikację nie ograniczoną terminem.

11. Jeśli tekst opublikowany w serwisie nuras.info został już wcześniej opublikowany należy poinformować o takim fakcie redakcję nuras.info

12. nuras.info publikuje (ewentualne) sprostowania wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych oraz odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym. Warunkiem publikacji jest ich zwięzłość i rzeczowość.

13. Nie dokonujemy merytorycznej ingerencji w nadesłany tekst. Ewentualne propozycje zmian tego typu są uzgadniane z autorem tekstu.(lub punkt 14)

14. Wydawca zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do modyfikacji przesłanych zdjęć, włącznie z możliwością ich usunięcia bez powiadomienia.

15. Autor może otrzymać zaświadczenie (certyfikat) o publikacji (np. dla celów awansu zawodowego nauczycieli). Zaświadczenie o publikacji dokumentuje spełnienie publicystycznych wymogów merytorycznych i metodologicznych stawianych przez redakcję, a także norm rzetelności określonych w niniejszym regulaminie. Teksty na podstawie których wydawane jest zaświadczenie o publikacji muszą spełnić wszystkie wymogi stawiane innym publikacjom.